Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2016 pro prodej prostřednictvím on-line
obchodu umístěného na internetové adrese www.cyklord.cz, provozovaném fyzickou osobou
Dušan Ingršt (CYKLO-RD), IČ: 40091309, Pražská 195, 530 06 Pardubice, Fyzická osoba podnikající
dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku („Prodávající“)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1.Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě
Prodávajícího prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese
www.cyklord.cz („webové rozhraní“).
1.2. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou jízdní kola, příslušenství a
komponenty na jízdní kola různých značek a další související zboží specifikované ve webovém
rozhraní.
1.3. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a
koncového zákazníka – spotřebitele („Kupující“). Kupující zasláním objednávky a jejím potvrzením
ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi
seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou
Kupujícímu zaslány e-mailem společně s potvrzením objednávky.
1.4. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s
Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se
rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
1.5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak
jedná.
1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“
se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce,
ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.
1.7. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským
zákoníkem, a je-li smluvní stranou Spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v
kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek
Článek 2
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a Prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
2.2. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní.
2.3 Kupující může objednání zboží rovněž provést prostřednictvím e-mailové komunikace s
Prodávajícím, a to zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího uvedený na webovém
rozhraní, nebo prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu
Prodávajícího uvedeném na webovém rozhraní.
2.4. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a jiných
souvisejících poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v

platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není dotčena
možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat,
ledaže Prodávající výslovně uvede jinak.
2.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.7. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení
zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a
příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
2.8. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky,
zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v
závislosti na zvoleném způsobu dodání - dopravy) a případných poplatků spojených se zvoleným
způsobem platby. V rámci rekapitulace je Kupujícímu umožněno měnit zadané údaje. Závaznou
objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Odeslat“. Údaje Kupujícího uvedené v závazné
objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) odesláním
objednávky Prodávajícímu a potvrzením přijetí objednávky („přijetí objednávky“), jež je
Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího.
Prodávající nenese odpovědnost za přenos dat. Pokud by k tomuto nedošlo, tak smluvní vztah
vzniká úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co
nastane dříve. Přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v
potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
2.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout
neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
2.11. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
Kupující sám a odvíjejí se o tarifů a podmínek jeho poskytovatele těchto služeb, přičemž
Prodávající žádné náklady neúčtuje. To neplatí v případě nákladů na balení a doručení zboží, kdy se
náklady liší podle způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Způsob, poskytovatele a
způsob úhrady volí Kupující v průběhu objednávky.
2.12. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a
umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či
Kupujícím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v
objednávce, resp. kupní smlouvě. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a
případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém
rozhraní a bude uvedená v objednávce a v potvrzení o jejím přijet
2.13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží
ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, případně ke zjevné chybě v psaní a počtech,
není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě,
že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
2.14. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo
emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny
objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po
dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka ohledně zboží, u kterého není možné

odstoupit od smlouvy, příp. je odstoupení od smlouvy spojeno s náklady, má Prodávající nárok na
náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.
Článek 3.
Platební a dodací podmínky
3.1. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 20000,-Kč) může
Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Ustanovení§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
3.2. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 2.13), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.4. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů
uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
- v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně Prodávajícího,
- v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném Kupujícím v
objednávce,
- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího.
Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou
uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny i v potvrzení o přijetí objednávky.
Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v
potvrzení objednávky.
3.5. Platba zboží je možná výhradně v českých korunách (Kč).
3.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní
smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
3.7. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku
expeduje zpravidla do 1 až 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet
Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 1 až 5 pracovních dní od připsání příslušné částky
na svůj účet.
3.8. Zboží, které není skladem, je příslušně označeno na webovém rozhraní a Prodávající jej
expeduje v čase uvedeném na webovém rozhraní. Pokud není u zboží uvedený údaj o
předpokládané lhůtě expedice, jej Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je
Kupující předem informován.
3.9. Způsoby dodání zboží jsou, mimo další způsoby uvedené ve webovém rozhraní:
osobní odběr
CYKLO-RD Kurýr
zaslání zboží Zásilkovna.cz
zaslání zboží kurýrem
Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v
potvrzení o přijetí objednávky.
3.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve
webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení o přijetí
objednávky ze strany Prodávajícího.
3.11. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.12. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3.13. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v
objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
3.14. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží
Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za
nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany
Kupujícího.
3.15. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito
obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a
jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč,
maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i
dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou. Po uplynutí
lhůty 30 dnů od prvního případu nepřevzetí zboží Kupujícím má Prodávající právo od kupní
smlouvy odstoupit.
3.16. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat soulad dodávané zásilky s
přepravními dokumenty, zejména počet balení zásilky, neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním škodní protokol. V případě
shledání porušení obalu, případně neúplného množství nemusí Kupující zásilku od přepravce
převzít.
3.17. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, nikoli však
dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít,
ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
3.18. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu vystaví daňový
doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu Kupujícího.
3.19. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
Článek 4.
Odstoupení od kupní smlouvy
4.1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní
smlouvy ve lhůtě 60 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v
této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro
odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.
4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro
jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu uvedenou
na webovém rozhraní, do provozovny Prodávajícího, jejichž adresa je uvedena na webovém
rozhraní. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li
to možné, v původním obalu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a
to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu
odeslal.
4.5. Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný
dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a
zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti, poštovní poukázka či
jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu Kupujícího.
4.6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na
dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i)
stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii)
příp. zasláním na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující
žádný způsob do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj
souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
4.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí
Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
způsobu dodání zboží.
4.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho
poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití
nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
4.9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží z objektivních příčin
(zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady
na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně
nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke
dni vystavení objednávky.
4.10. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti
neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu
přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze
kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od
odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
4.11. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen
spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
4.11. Pokud bylo zboží zaplaceno bezhotovostními poukázkami, není možné vrátit cenu za zboží
hotově ani převodem na účet. V tomto případě lze vrátit opět ve formě poukázek (voucheru na
nákup zboží).
Článek 5.
Odpovědnost za vady
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174
občanského zákoníku).
5.2. Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem
Prodávajícího.
5.3. Ustanovení uvedená v reklamačním řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží
mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Článek 6.
Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6.3. Kupující za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy souhlasí se shromažďováním a
zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a
fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v
objednávce („osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním.
6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z
webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
6.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele.
6.6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je
možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou
plně zabezpečeny proti zneužití.
6.7. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí
dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků
předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
6.8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
6.9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
6.10. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
- požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
6.11. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.12. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu ze strany Prodávajícího. Souhlas se
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o
sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
6.13. Souhlasy se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Kupujícího Prodávajícím pro
všechny uvedené účely může Kupující kdykoli písemně odvolat, a to buď elektronickou formou,
nebo písemně na adresu Pražská 160, 530 06 Pardubice
6.14. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Kupující může zamezit ukládání tzv. cookies nastavením svého počítače.
Článek 7.
Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů
7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, nebo
se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se nejvíce blíží neplatnému,
neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní
smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou, případně způsobem, jakým
byla kupní smlouva uzavřena.
7.3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními
podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými
ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní
smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
7.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce,
nebo v rámci komunikace mezi stranami.
7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
7.6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může
Kupující obracet na v předchozím odstavci vyjmenované subjekty. Prodávající není ve vztahu ke
Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
7.7. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky,
loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně
programového vybavení webového rozhraní, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může
být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím měněn, kopírován,
rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu
Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty
umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v
souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a
označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními
známkami příslušných vlastníků.
7.8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového
rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání
webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní
a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v
rozporu s jeho určením či účelem.
7. 9. Kupující jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, web: http://www.coi.cz .

7.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v
elektronické podobě po dobu minimálně 5 let a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto
podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto
jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na
vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)
7.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu
bezodkladně veškeré potřebné informace.